ข่าวสาร

Card image cap
จับรางวัลใหญ่ 6 กันยายน 2561

รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

จับรางวัลครั้งที่

วันที่จับรางวัล

รวมทั้งหมดตั้งแต่

7

6 ก.ย. 2561

16 ก.ค. - 31 ส.ค. 61

รางวัลที่  1 รถกระบะ TOYOTA REVO จำนวน 1 รางวัล

1

U4040177X5

ฉัตรชัยอะไหล่ยนต์

รางวัลที่  2 รถมอเตอร์ไซค์ HONDA WAVE 110iจำนวน 3 รางวัล

1

U2030276A3

นางสาวสุภาวดี จิรธรรมาภรณ์

2

B4050074X2

หจก. วิเศษยนต์

3

TPU17063X3

บจก. เจเอส วัน ออโต้ เวิร์ค

รางวัลที่  3 ทองคำ 1 สลึง จำนวน 12 รางวัล

1

U4040167X5

โยธินดีเซล

2

U2010202X3

มิตรแท้แบตเตอรี่

3

U2030028X3

เจ เจ มอเตอร์

4

U2010138X3

ธวัชยนต์

5

B4080141X3

บริษัท เจ แอนด์ อี จำกัด

6

U4070083A2

บริษัท เอส ออโต้ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 7
  B4080190C2
 บริษัท เลิศวนิชออยล์ จำกัด
 8
  B4090098X3
 คุณสุนทร ปุปผชาติ
 9
  B4041141X4
 เอ อะไหล่ยนต์
 10
  B4040200X4
 ร้านเกียรติเจริญ
 11
  U4041071C5
 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร
 12
  U4040844X4
 ฮ่ำฮง

รางวัลที่  4 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 24 รางวัล

1

B2040025X2

ยูเอส ออโต้พาร์ท

2

U2010107B3

นางสาวทิวาวรรณ นิติยโรจน์

3

U2030314X3

ภัทรยนต์

4

U2010101P3

หนองบัวอะไหล่

5

U2010097X3

ช.โชคดี

6

U2010107P2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลอะไหล่ยนต์

7

U2010129P3

บริษัท ไทยนำอะไหล่ยนต์ จำกัด

8

U2010296X3

บริษัท พีที โปรทูลจำกัด

9

U2010193X3

นายอนุพงศ์ พฤกษารักษ์

10

U2030029X3

สารพัดช่าง

11

U2010296X3

บริษัท พีที โปรทูลจำกัด

12

U2020013X3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวณิช ปิโตรเลียม

13

U4080042X2

บริษัท เอสเคที.แอ็คเซสเซอรี่ จำกัด

14

B4080187X3

บจก. รุ่งรัฐพล กรุ๊ป

15

B4040285X5

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส.สุธรรมออโต้พาร์ท

16

B4040004X4

กำพลการไฟฟ้า

17

B4040145A5

บริษัท ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด

18

B4040145A5

บริษัท ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ จำกัด

19

U4041157X4

นายพิชัย เกษมสุขสำราญ

20

U4040714X5

เกมส์อะไหล่ยนต์

21

U4040288X5

วัฒนาโลหะกิจ

22

U4040385X5

ร้านงามศิลป์อะไหล่ยนต์

23

U4041153P5

นางสาวจิราพร อ่อนนวล

24

U4040170B5

นางกันยารัตน์  มานันชัย

รางวัลที่  5 บัตรกำนัล “Lotus Voucher” มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

1

U4040321P4

สาม อ.อะไหล่

2

U2030316X3

ม.เจริญยนต์

3

B2010085X3

เฮง เฮง เจริญยนต์

4

U2030314X3

ภัทรยนต์

5

U2040073X2

นายอุรพล ชาลาอาดิศัย

6

B2010049X0

บุญพิทักษ์การค้า

7

U2010112A3

นายธนบรรณ ไลไธสง

8

B2040038X2

นายสมโชค เลตระกูลกิจ

9

U2030174X3

ร้าน ศิริเวทมอเตอร์

10

U2010244A3

นายสมชาย วิเศษพันธุรังษี

11

U2010244A3

นายสมชาย วิเศษพันธุรังษี

12

U2030329X3

นายไพรัช  ทัพพันธ์

13

U2030124X3

เที่ยงตรงบริการ

14

U4080089H2

บริษัท ทรัพย์พูลผล ออยล์ จำกัด

15

U4081164X3

ร้านโอซิริส ออโต้ พาร์ท

16

B4090084A3

บริษัท ทู-มิเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด

17

B4050069X2

ร้านเรือนชัยอะไหล่ยนต์

18

U4041071X4

บจก. เอช. อาร์. คอนเวเบนซ์

19

U4041182X4

นครอะไหล่ยนต์

20

U4041071C5

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมนรางกูร

21

U4040177X5

ฉัตรชัยอะไหล่ยนต์

22

U4040670X5

วัฒนาอะไหล่ยนต์

23

U4040071X4

ร้านแสงทอง

24

U4040593X5

บริษัท จิตต์อะไหล่รวมยนต์ จำกัด

25

U4040414X5

สหยนต์สิงห์บุรี

26

U4041182X4

นครอะไหล่ยนต์

27

U2030182P3

ร้าน รุ่งแสงอะไหล่

28

U2010272A3

นางสุกานดา เล่ายี

29

U2010196X3

อุดมชัย 2000

30

B2050005P4

ร้านเก่งอะไหล่

31

U2030208X3

พัฒนอะไหล่ยนต์

32

U2010230X3

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

33

U2050008P3

ห.จ.ก. ลำพูนอะไหล่ชัยเสรี

34

U2010143A3

นายบุคคอรี อามะ

35

B4080290X3

บจก.วรวุฒิ การาจ

36

B4080208A3

บริษัท สุดยอด โปรชอป จำกัด

37

TPB17012X0

บริษัท เอส.เอ.พี.ออโต้ จำกัด

38

U4040962X4

กิตติยนต์อะไหล่

39

U4041182X4

นครอะไหล่ยนต์

40

U4041113X4

นายสองเมือง  ปุ๊ดปา

41

B4040284X4

ร้าน ป.อะไหล่

42

U4041071C5

บจก. เอช. อาร์. คอนเวเบนซ์

43

U4040526X5

บริษัท ศรีสยามกลการ จำกัด

44

U4040910X5

ปรีดาอะไหล่ยนต์

45

U4040321X4

สาม อ.อะไหล่

46

U4040179A5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตอะไหล่ยนต์ 2017

47

U4040530P5

พี.เอ็น.อะไหล่

48

U4040535X5

เทพประสิทธิ์อะไหล่ยนต์

49

B4041143X5

บริษัท อุดม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด

50

B4040031X4

บางไผ่อะไหล่ยนต์


กติกาและเงื่อนไข

 • ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 3,300 บาท (ราคารวมภาษีแล้ว) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ กลุ่มอะไหล่ทดแทน ของเหลวและเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมอะไหล่แท้และรายการสินค้า Clearance)
 • ระยะเวลา 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น
 • รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทดแทนด้วยของรางวัลที่คุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจับรางวัลรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมรายการดังกล่าว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด