กิจกรรม


Card image cap
กิจกรรมอาสาพาสุข

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโดยการสั่งซื้อของทุกท่าน 3,300 บาท ปัน 3 บาท สมทุบและช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส

เนื่องด้วยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ออโต้คอร์ป) จะครบรอบ 3ปีของการจัดตั้งบริษัทฯ ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้ง โครงการ “ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการมอบสิ่งดีๆ คืนให้สู่สังคม หน่วยงาน ชุมชน มูลนิธิ หรือ สถาบันที่ต้องการการสนับสนุน ทั้งด้านการเงิน แรงงาน การให้ความรู้ หรือ กิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น

 

สำหรับ โครงการ ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข  ในปีแรกนี้ ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพราะเชื่อว่าการให้การศึกษาเป็นการให้ที่ไม่รู้จบ จึงเน้นในเรื่องการให้การสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาที่ต่อเนื่อง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการขัดเกลาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้น เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมของเราต่อไป

หัวหน้าโครงการ ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข

คุณปรีชา  จำปา เบอร์ติดต่อ 0-28670356-60 ต่อ 390

·ผู้ประสานงาน   โครงการ ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข
คุณจิระวดี คำภิระธรรม เบอร์ติดต่อ 0-28670356-60 ต่อ 392

https://youtu.be/3ggRfOCbLeg​​​​​​

 

แบรนด์สินค้าชั้นนำ

Copyright 2021 © บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด